Visie en organisatie

Visie en organisatie

Kinderopvang Lien! werken we vanuit een kindgerichte visie. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen behoeften en ontwikkelt zich in een eigen tempo. 

Regelmatige afstemming en uitwisseling tussen ouders en de pedagogisch medewerkers over de kinderen vinden wij essentieel. De kleinschaligheid biedt ons een prima mogelijkheid om niet alleen de kinderen maar ook de ouders goed te leren kennen. 

Wij vinden het voor alle kinderen belangrijk om zelfvertrouwen te ontwikkelen en de zelfredzaamheid te stimuleren. We geven kinderen de ruimte om op hun eigen manier te ontwikkelen, zo leren kinderen spelenderwijs nieuwe vaardigheden, maken ze nieuwe vriendjes en hebben ze vooral ook heel veel plezier.

De pedagogisch medewerkers hebben hierin een begeleidende, verzorgende en ontwikkelende taak. Wij spelen in op de ontwikkeling van het kind en stimuleren de kinderen in hun individuele ontplooiing en behoeften 

Kinderen hebben de natuurlijke drang om hun omgeving te leren kennen. Bij kinderopvang Lien! bieden wij kinderen iedere dag de mogelijkheid om op onderzoek uit te gaan en vrij te bewegen. Binnen en buiten. Zo bieden we elke dag activiteiten aan passend bij de leeftijd en interesse van de kinderen en werken we met thema’s. Deze thema’s staan dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Dit alles ondersteunt een goede start op de basisschool of is hiervoor een mooie toevoeging.

Opvoeden gaat om het zoeken van een evenwicht tussen het werken vanuit een vaststaand kader en het leveren van maatwerk. 

De binnen de kinderdagopvang geldende regels en richtlijnen zijn voor alle kinderen van toepassing. Vertrekpunt van ons handelen blijft steeds het kind en de feitelijke situatie.
Wij gaan uit van een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid van ouders en kinderopvang.