Oudercommissie


Bij Kinderopvang Lien! Vinden we ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Regelmatige afstemming en uitwisseling tussen ouders en de pedagogisch medewerkers over de kinderen vinden wij essentieel. Naast dit persoonlijke contact is de oudercommissie voor Lien! een belangrijke manier om ouders te betrekken.

“Samen met andere ouders als sparringpartner en klankbord bijdragen aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de opvang”

De oudercommissie behartigt de belangen van ouders binnen het kindercentrum. Daarnaast helpt de oudercommissie bij de organisatie van een aantal activiteiten. De oudercommissie bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders die meedenken op verschillende thema’s en die gevraagd en ongevraagd advies geven over verschillende onderwerpen. De oudercommissie komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar, dit zijn gezellige bijeenkomsten die ongeveer 1,5 uur duren.

“Samen met pedagogisch medewerkers leuke activiteiten organiseren om ieder kind, medewerker en ouder een geweldig leuke dag te bezorgen”

Het afgelopen jaar is de oudercommissie door Kinderopvang Lien! onder andere geraadpleegd over veiligheid en gezondheid, het pedagogisch beleid en het vaststellen van de jaarlijkse tarieven. Bovendien heeft de oudercommissie samen met Kinderopvang Lien! Verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een Sinterklaasviering en een Zomerfeest.

Om de belangen van alle ouders te behartigen is het belangrijk dat er van elke opvanglocatie vertegenwoordiging is binnen de oudercommissie.

Wilt u ook meedenken over het pedagogisch beleid en helpen binnen de oudercommissie? Of bent u meer van het organiseren van activiteiten samen met onze pedagogisch medewerkers? Een iedereen is welkom!

Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd de pedagogisch medewerkers op de opvang locatie benaderen of mail naar: oudercommissie@kinderopvang-lien.nl

Als u zicht wilt aanmelden voor de oudercommissie, neem dan contact met Eveline Luchtmeijer op!