Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden voor Kinderopvang
Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2017ARTIKEL 1 – Definities 3
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 4
ARTIKEL 3 – Informatie verstrekking 4
ARTIKEL 4 – Aanmelding 4
ARTIKEL 5 – Aanbod 4,5
ARTIKEL 6 – De Overeenkomst 5
ARTIKEL 7 – Annulering 5
ARTIKEL 8 – Plaatsingsgesprek 5
ARTIKEL 9 – Duur en verlenging van de Overeenkomst 6
ARTIKEL 10 – Einde van de Overeenkomst 6
ARTIKEL 11 – Toegankelijkheid 6,7
ARTIKEL 12 – Wederzijdse verplichtingen 7
ARTIKEL 13 – Verplichtingen van de Ondernemer 7
ARTIKEL 14 – Verplichtingen van de Ouder 7
ARTIKEL 15 – Wijziging van de Overeenkomst 7, 8
ARTIKEL 16 – De prijs en wijzigingen van de prijs 8
ARTIKEL 17 – De betaling / niet-tijdige betaling 8
ARTIKEL 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 9
ARTIKEL 19 – Klachtenprocedure 9
ARTIKEL 20 – Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling
voor kinderopvang 9
ARTIKEL 21 – Aanvullingen 10
ARTIKEL 22 – Wijziging van deze voorwaarden 10
BIJLAGE 1 – Nadere regeling van de verplichtingen van de ondernemer 11ARTIKEL 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvangsdatum: De overeengekomen datum waarop de Kinderopvang aanvangt.
Buitenschoolse opvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen
in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan,
waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse
schooltijd, evenals gedurende vrije dagen of middagen en in de
schoolvakanties.
Dagopvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen
tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen.
Geschillencommissie: De Geschillencommissie kinderopvang.
Ingangsdatum: De datum waarop de overeenkomst is aangegaan.
Kindercentrum: Een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt (anders dan
gastouderopvang).
Kinderopvang: Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en
bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag
van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor de
kinderen begint.
Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die een kindercentrum exploiteert.
Ouder: De bloed- of aanverwant in opgaande lijn of pleegouder van het
kind op wie de kinderopvang betrekking heeft.
Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door de ondernemer,
bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders wiens
kinderen in het kindercentrum worden opgevangen.
Overeenkomst: De overeenkomst van de kinderopvang tussen de ouder en de
ondernemer.
Partijen: De ondernemer en de ouder.
Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de
wet zich daartegen verzet.ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering
  van de Overeenkomst.
 2. De Overeenkomst wordt gesloten tussen de Ondernemer en de Ouder.
  ARTIKEL 3 – Informatie verstrekking
 3. Indien een Ouder interesse heeft in de mogelijke plaatsing van zijn kind in een
  Kindercentrum, verstrekt de Ondernemer de Ouder een informatiepakket, waarin de
  Ondernemer een omschrijving van de dienstverlening in het Kindercentrum
  verstrekt, die voldoende gedetailleerd is om de Ouder bij zijn oriëntatie op de markt
  in staat te stellen een nadere keus te maken tussen verschillende Kindercentra.
 4. Het informatiepakket wordt Schriftelijk verstrekt en bevat ten minste de elementen
  genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de
  plaats waar de stukken ter inzage liggen.
 5. Na kennisname van het informatiepakket heeft de Ouder de mogelijkheid zich aan
  te melden bij de Ondernemer als geïnteresseerde voor Kinderopvang.
  ARTIKEL 4 – Aanmelding
 6. De Ouder meldt zich via een inschrijfformulier aan bij de Ondernemer als
  geïnteresseerde voor Dagopvang of Buitenschoolse opvang voor zijn kind(eren) voor
  een bepaalde tijdsduur.
 7. Op het inschrijfformulier geeft de Ouder aan of hij ermee instemt dat het in artikel 5
  bedoelde aanbod en/of de Algemene Voorwaarden eventueel elektronisch aan
  hem worden verstrekt.
 8. De Ondernemer bevestigt Schriftelijk de ontvangst van de aanmelding.
 9. Op de aanmelding zijn de inschrijfvoorwaarden van de Ondernemer van toepassing.
 10. De aanmelding verplicht noch de Ouder noch de Ondernemer tot het aangaan van een
  Overeenkomst. De aanmelding moet slechts worden gezien als het verzoek van de
  Ouder aan de Ondernemer om een aanbod te doen met betrekking tot een
  overeenkomst tot het verlenen van Kinderopvang.
 11. Na ontvangst van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder direct een aanbod
  doen. Het is ook mogelijk dat de Ondernemer de Ouder op een wachtlijst
  plaatst.
 12. Bij plaatsing op een wachtlijst stelt de Ondernemer de Ouder hiervan Schriftelijk in
  kennis. Zodra een Ouder in verband met zijn rang op de wachtlijst daarvoor in
  aanmerking komt, zal de Ondernemer de Ouder alsnog een aanbod als bedoeld in
  artikel 5 doen.
  ARTIKEL 5 – Aanbod
 13. Naar aanleiding van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder een aanbod doen.
 14. Het aanbod bevat gegevens over de Ondernemer, een omschrijving van zijn
  dienstverlening, alle elementen genoemd in bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden,
  dan wel eenverwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage liggen, alsmede: – de (vermoedelijke) naam en (vermoedelijke) geboortedatum van het kind; – de beschikbare Aanvangsdatum; – de beschikbare opvangsoort en de beschikbare locatie; – de aangeboden handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg,
  mits de Ouder daarom bij aanmelding heeft verzocht en de Ondernemer
  beschikt over de mogelijkheden daartoe; – de prijs behorende bij het aanbod;

 • de wijze van betaling en eventuele meerkosten van afwijkende betalingswijzen; – de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten; – de looptijd van de Overeenkomst; – de geldende opzegtermijnen; – de reactietermijn met betrekking tot het aanbod; – een verwijzing naar de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden; – een dagtekening.
 1. Het aanbod vindt Schriftelijk plaats en gaat vergezeld van de Algemene Voorwaarden.
 2. Het aanbod, voor aanvaarding waarvan de Ondernemer de Ouder een redelijk termijn
  stelt, is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien de reactietermijn is
  verstreken vervalt het aanbod.
  ARTIKEL 6 – De Overeenkomst
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Ouder van het door de
  Ondernemer gedane aanbod.
 4. De Ouder aanvaardt het aanbod Schriftelijk. De datum waarop de aanvaarding door
  de Ondernemer is ontvangen, is de Ingangsdatum van de Overeenkomst.
 5. De ondernemer bevestigt de ontvangst van de aanvaarding Schriftelijk.
 6. Binnen het kader van de overeenkomst komt de ondernemer de vrijheid toe de
  Kinderopvang naar eigen inzicht in te vullen.
  ARTIKEL 7 – Annulering
 7. De Ouder heeft het recht de Overeenkomst te annuleren vanaf de Ingangsdatum
  tot de Aanvangsdatum.
 8. De Ouder is voor annulering kosten verschuldigd.
 9. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde
  betaling over de voor de Ouder geldende opzegtermijn als bedoeld in artikel 10 lid 4
  sub a.
  ARTIKEL 8 – Plaatsingsgesprek
 10. De Ondernemer nodigt de Ouder tijdig voor de Aanvangsdatum uit voor een gesprek.
 11. In dit gesprek komt het volgende aan de orde:
  a. De voor de Kinderopvang benodigde specifieke gegevens van de Ouder en zijn
  kind; waaronder de benodigde Burger Service Nummer(s).
  b. De aanvang en duur van de wenperiode;
  c. De algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de
  specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte, medicatie,
  ontwikkeling en dergelijke);
  d. De individuele wensen van de Ouder en dat daarmee rekening gehouden
  wordt voor zover dit redelijk mogelijk is;
  e. De wijze van communicatie;
  f. Het maken van uitstapjes;
  g. Het maken van foto’s en/of video’s van het kind;
  h. De wettelijke aansprakelijkheid van de Ouder voor schade veroorzaakt door
  zijn kind. En daarnaast, in geval van Buitenschoolse opvang:
  i. De elementen genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, onder 5 sub
  h.
 12. De Ondernemer bevestigt de tijdens het plaatsingsgesprek gemaakte
  afspraken Schriftelijk aan de Ouder.
  ARTIKEL 9 – Duur en verlenging van de Overeenkomst
 13. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale termijn van het
  overeengekomen type Kinderopvang.
 14. De maximale termijn voor Dagopvang duurt tot de leeftijd waarop het kind
  basisonderwijs volgt.
 15. De maximale termijn voor Buitenschoolse opvang duurt van de leeftijd dat het kind
  basisonderwijs kan volgen, tot de dag waarop het voortgezet onderwijs voor het kind
  begint.
 16. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen Partijen een kortere duur
  overeenkomen van maximaal één jaar.
 17. Na afloop van de Overeenkomst die conform lid 4 is aangegaan voor een kortere duur
  dan de maximale termijn, kunnen Partijen de Overeenkomst verlengen. Verlenging
  vindt niet stilzwijgend plaats.
 18. Een verlenging van de Overeenkomst wordt Schriftelijk overeengekomen.
  ARTIKEL 10 – Einde van de overeenkomst
 19. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de
  Overeenkomst opgenomen termijn.
 20. Daarnaast eindigt de Overeenkomst door (tussentijdse) opzegging door één van
  partijen.
 21. De Ondernemer is slechts bevoegd de Overeenkomst op te zeggen op grond van een
  zwaarwegende reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt:
  a. De situatie dat de Ouder gedurende één maand in verzuim is ten aanzien van zijn
  betalingsverplichting;
  b. Voortduring van situaties als genoemd in artikel 11 lid 2 sub a en c;
  c. De situatie genoemd in artikel 11 lid 2 sub b;
  d. De omstandigheid dat de Ondernemer vanwege een niet aan hem toerekenbare
  oorzaak langdurig of blijvend niet meer in staat is de Overeenkomst uit te voeren;
  e. Een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van de locatie waar het kind is
  geplaatst in gevaar brengt.
 22. Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere Partij gerichte
  gemotiveerde Schriftelijke verklaring en
  a. met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, in geval van opzegging door
  de Ouder;
  b. met inachtneming van een redelijke termijn, welke minimaal één maand bedraagt, in
  geval van opzegging door de Ondernemer;
  c. met onmiddellijke ingang in geval van opzegging door de Ondernemer op grond van
  artikel 10 lid 3 onder a.
 23. Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de Ouder voort.
  De opzegtermijn gaat in op de datum waarop de Ouder of de Ondernemer de
  verklaring van opzegging heeft ontvangen. De verklaring wordt geacht te zijn
  ontvangen op de datum van het poststempel op de enveloppe van de opzeggingsbrief,
  op de datum van de e-mail waarmee de verklaring is verstuurd of op de datum waarop
  de elektronische verklaring is verstuurd, tenzij in de verklaring een latere datum is
  genoemd.
 24. Anders dan door het verstrijken van de overeengekomen termijn en anders dan door
  opzegging, eindigt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang in geval van overlijden
  van het kind.

  ARTIKEL 11- Toegankelijkheid
 25. De locatie waar het kind is geplaatst, is in beginsel toegankelijk voor het kind zolang
  hierover overeenstemming bestaat tussen Ondernemer en Ouder.
 26. De Ondernemer heeft het recht het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatie
  te weigeren voor de duur van de periode dat een normale opvang van het kind
  redelijkerwijs niet van de Ondernemer mag worden verwacht en het kind niet op de
  gebruikelijke wijze kan worden opgevangen. Bijvoorbeeld omdat:
  a. Het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is;
  b. Het kind en/of de Ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of
  lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen, na te zijn gewaarschuwd, tenzij
  een waarschuwing redelijkerwijs niet van de Ondernemer mag worden verwacht;
  c. De opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig
  verzwaart of belemmert.
 27. Ingeval de Ondernemer het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatie weigert,
  treedt de Ondernemer met de Ouder in overleg om te zoeken naar een voor alle
  Partijen acceptabele oplossing voor de situatie.
 28. Indien de Ouder het niet eens is met de beslissing van artikel 11 lid 2 om toegang te
  weigeren en het overleg met de Ondernemer niet tot een oplossing heeft geleid, kan
  hij deze beslissing aan de Geschillencommissie voorleggen met het verzoek het geschil
  volgens de verkorte procedure als bedoeld in het Reglement van de
  geschillencommissie Kinderopvang te behandelen.
 29. Tijdens de verkorte procedure mag de Ondernemer de plaats niet opzeggen.
  ARTIKEL 12 – Wederzijdse verplichtingen
 30. Partijen dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.
 31. Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor het kind op de volgende wijze aan
  elkaar over:
  a. Bij Dagopvang: de Ouder is bij het brengen verantwoordelijk voor het kind en de
  Ondernemer bij het ophalen, tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van uit
  mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats
  gevonden.
  b. Bij Buitenschoolse opvang: de wijze waarop het kind naar de Buitenschoolse
  opvang komt en deze verlaat, bepaalt de overgang van verantwoordelijkheid voor
  het kind. Partijen maken hierover Schriftelijk afspraken.
  ARTIKEL 13 – Verplichtingen van de Ondernemer
 32. De Ondernemer is op grond van de Overeenkomst gehouden om Kinderopvang te
  leveren onder de overeengekomen voorwaarden.
 33. De ondernemer staat er voor in dat:
  a. De Kinderopvang die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt: – overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving; – verricht wordt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en
  met gebruikmaking van deugdelijk materiaal;
  b. Een Kindercentrum dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, geschikt is voor een
  verantwoorde opvang van kinderen, zowel wat betreft personele als materiële
  voorzieningen. Een nadere regeling van de wijze waarop de Ondernemer voldoet aan
  zijn verplichtingen genoemd in artikel 13 lid 1 is vastgelegd in bijlage 1. Deze bijlage
  maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.
 34. De Ondernemer houdt rekening met de individuele wensen van de Ouder voor zover
  dit redelijkerwijs mogelijk is.

  ARTIKEL 14 – Verplichtingen van de Ouder
 35. De Ouder meldt bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het
  kind reeds bij de aanmelding.
 36. De Ouder draagt zorg dat de Ondernemer beschikt over alle gegevens die van belang
  zijn voor de bereikbaarheid van de Ouder.
 37. De Ouder houdt zich aan de regels die binnen het Kindercentrum gelden.
 38. De Ouder onthoudt zich van enige gedraging die de uitvoering van de Overeenkomst van
  de zijde van de Ondernemer verzwaart en draagt zorg dat zijn kind zich hiervan ook
  onthoudt.
 39. De Ouder brengt en haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze
  verplichting door anderen die het kind namens hem brengen en halen.
 40. De Ondernemer legt de bevoegdheid van anderen dan de Ouders om het kind van de
  Kinderopvang te halen schriftelijk vast indien de Ouder daarom verzoekt.
 41. De Ouder betaalt de Ondernemer conform de daarover gemaakte afspraken en
  binnen de betalingstermijn, althans draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.
  ARTIKEL 15 – Wijzigingen van de Overeenkomst
 42. De Ondernemer heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen op grond
  van zwaarwegende redenen. Zwaarwegende redenen zijn in ieder geval wijziging van
  wet- en regelgeving dan wel bedrijfseconomische omstandigheden die de
  continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengen. 2. Wijzigingen van de Overeenkomst kondigt de ondernemer tijdig van te voren aan, met
  een termijn die minimaal één maand bedraagt.
 43. In het geval dat de wijziging van de Overeenkomst leidt tot een wezenlijke wijziging
  van de te verlenen Kinderopvang, dan heeft de Ouder de bevoegdheid om de
  Overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de wijziging in werking
  treedt.
  ARTIKEL 16 – De prijs en wijziging van de prijs
 44. De prijs die de Ouder voor de Kinderopvang moet betalen wordt vooraf
  overeengekomen.
 45. De Ondernemer is bevoegd om de overeengekomen prijs na drie maanden na de
  Ingangsdatum aan te passen, waaronder te verhogen. De Ondernemer kondigt een
  dergelijke prijswijzigingen van te voren aan. De prijswijziging gaat niet eerder in dan
  één kalendermaand, vermeerderd met één week na de aankondiging.
  ARTIKEL 17 – De betaling / Niet-tijdige betaling
 46. De Ouder betaalt op basis van een Schriftelijke factuur en uiterlijk op de factuur
  vermelde betalingsdatum. Een eventueel beroep op een gestelde borg staat gelijk aan
  een betaling. De factuur wordt kosteloos verstrekt.
 47. Indien een Ouder betaalt aan een door de Ondernemer aangewezen derde geldt dit
  voor de Ouder als bevrijdende betaling. De aanwijzing door de Ouder van een derde
  die voor het doen van betalingen dient zorg te dragen, staat niet aan de
  aansprakelijkheid van de Ouder voor (tijdige) betaling in de weg. Een eventuele betaling
  door een derde voor de Ouder geldt wel als een bevrijdende betaling door die Ouder.
 48. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling is de Ouder van rechtswege in verzuim.
 49. De Ondernemer zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een Schriftelijke
  betalingsherinnering en geeft de Ouder de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst
  van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Verder waarschuwt de Ondernemer
  de Ouder in deze betalingsherinnering voor de opzeggingsbevoegdheid van de
  Ondernemer op grond van 10 lid 3 sub a. Deze betalingsherinnering moet minimaal 14
  dagen vóór de datum waarop die bevoegdheid ontstaat zijn verzonden.
 50. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds
  niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de
  in de factuur genoemde uiterste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de
  wettelijke rente.
 51. Door de Ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een
  schuld van de Ouder af te dwingen, kunnen aan de Ouder in rekening worden
  gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen
  aan wettelijke grenzen.
 52. Een gedane betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde
  kosten en rente en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande
  schulden.
  ARTIKEL 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 53. Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst.
 54. De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over de Overeenkomst, niet
  tegenstaande de bevoegdheid van de Geschillencommissie, zoals bedoeld in artikel 20
  om van een in dat artikel genoemd geschil kennis te nemen.
  ARTIKEL 19 – Klachtenprocedure
 55. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten Schriftelijk, volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer. De Ouder moet de klacht
  indienen binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek in prestatie heeft ontdekt of
  redelijkerwijze had behoren te ontdekken, waarbij een klacht binnen een termijn van
  twee maanden na ontdekking tijdig is.
 56. De Ondernemer behandelt de klacht overeenkomstig haar interne
  klachtenprocedure. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure heeft de
  Oudercommissie adviesrecht conform het bepaalde in de Wet
  Kinderopvang.
 57. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
  vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 20.
  ARTIKEL 20 – Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor Kinderopvang
 58. Geschillen tussen Ouder en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van
  de Overeenkomst kunnen zowel door de Ouder als door de Ondernemer aanhangig
  worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen,
  Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag,
  (www.degeschillencommissie.nl).
 59. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
  genomen, indien de Ouder zijn klacht eerst bij de Ondernemer heeft ingediend.
 60. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de
  datum waarop de Ouder de klacht bij de Ondernemer indiende, schriftelijk of in een
  andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze commissie aanhangig
  worden gemaakt.
 61. Wanneer de Ouder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de
  Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil aanhangig
  wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Ouder Schriftelijk vragen zich binnen
  vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal
  achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 62. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van
  het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is
  beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden.
  Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen
  van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 63. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
  bevoegd van geschillen kennis te nemen.
  ARTIKEL 21 – Aanvullingen
  Individuele aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten
  Schriftelijk tussen de Ondernemer en de Ouder overeengekomen worden.
  ARTIKEL 22 – Wijziging van deze voorwaarden
  1 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Brancheorganisatie
  Kinderopvang.
  Brancheorganisatie Kinderopvang kan haar algemene Voorwaarden voor
  kinderopvang wijzigen en herzien.
  2 De Ondernemer is gerechtigd om de Overeenkomst in die zin eenzijdig te wijzigen, dat
  daarop de meest recente versie van de door de Brancheorganisatie Kinderopvang
  vastgestelde Algemene Voorwaarden Kinderopvang van toepassing worden verklaard.
  De Ouder verklaart zich door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden met een
  dergelijke wijziging akkoord.
  3 De Ondernemer informeert de Ouder Schriftelijk over een wijziging van de Algemene
  Voorwaarden.
  4 De wijzigingen treden 1 maand en één week na deze kennisgeving, of op een latere
  datum als dit in de kennisgeving vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende
  wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.
  5 In het geval dat de wijziging van de Algemene Voorwaarden leidt tot een wezenlijke
  wijziging van de Overeenkomst dan heeft de Ouder de bevoegdheid om tot de dag
  waarop de wijzigingen in werking treden de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag
  waarop de wijziging in werking treedt.

  Bijlage 1
  Nadere regeling van de verplichtingen van de ondernemer uit artikel 13 van de Algemene
  Voorwaarden voor Kinderopvang – Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016.
  De Ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 13 lid 2 door er onder meer
  voor zorg te dragen dat de onderneming beschikt over:
 64. Een pedagogisch beleidsplan dat de kenmerkende wijze van omgang met kinderen en
  hun ouders omschrijft;
 65. Reglementen/stukken die het beleid weergeven met betrekking tot
  hygiëne, veiligheid, kindermishandeling, medisch handelen, ziekte en
  privacy;
 66. Een reglement dat het functioneren van de Oudercommissie regelt;
 67. Een reglement dat de klachtenprocedure regelt;
 68. Een overzicht van, dan wel informatie over, de volgende elementen van de
  kinderopvang:
  a. soort opvang, mogelijkheden voor flexibele opvang en eventuele
  extra diensten;
  b. informatie aangaande de groep, de getalsverhouding tussen groepsleiding en
  het aantal kinderen per leeftijdscategorie, en de beschikbare ruimte;
  c. informatie-uitwisseling, vorm en frequentie, waaronder het
  aantal oudergesprekken dat in principe per jaar plaatsvindt;
  d. de te verstrekken voeding;
  e. mogelijkheden voor het maken van specifieke afspraken over
  ontwikkeling, verzorging en voeding;
  f. openingstijden en -dagen en eventueel verplichte minimumafname;
  g. de tijden waarop de kinderen worden ontvangen en de opvang verlaten;
  h. in geval van Buitenschoolse opvang:  de mogelijkheden tot het deelnemen aan externe activiteiten,
  bijvoorbeeld op het gebied van sport of muziek.  de mogelijkheden voor overbrugging van de afstand tussen school en
  Kindercentrum of school en externe activiteit, zoals de wijze van
  vervoer, al dan niet onder begeleiding.  de mogelijkheden voor overbrugging van de afstand tussen Kindercentrum
  en thuis, of externe activiteit en thuis, zoals het al dan niet zelfstandig naar
  huis gaan.  de opvang tijdens vakantiedagen en extra vrije dagen van de school.
  i. de plaatsingsprocedure;
  j. de aard en omvang van de wenperiode;
  k. een eventueel reglement waarin de huisregels van het Kindercentrum zijn
  vastgelegd;
  l. de geldende prijs;
  m. de wijze van betaling en eventuele meerkosten bij afwijkende betalingswijzen;
  n. de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten;
  o. de inschrijfvoorwaarden, waaronder de inschrijfkosten;
  p. de geldende opzegtermijnen.